Blog
Çalışanlar
İş Yaşamı ve Tatmin
  • 30 Eylül 2022
  • - 2 dk. okuma

İş Yaşamı ve Tatmin

  • 30 Eylül 2022
  • - 2 dk. okuma

Günümüzde iş çeşitliliğinin artması ve farklı çalışma ortamlarının oluşmasıyla iş yaşamının geniş bir çeşitliliğe sahip olduğunu görüyoruz. Bu kadar çok seçenek içerisinde elimizde olandan ne kadar tatminiz?

Kavrama bakacak olursak iş tatmini çalışanların çalışma süreleri ve bu sürelerin dışında işleri ile ilgili yaşadıkları mutluluk düzeyi anlamına gelmektedir. İşimizi değerlendirdiğimizde karşılaştığımız genel mutluluk düzeyi iş ortamlarına, yaptıkları işe ve çalışma arkadaşlarına yönelik duygu, düşünce ve davranışların bir sonucudur. İş tatmini çalışanların iş ortamına ve iş ilişkilerine verdiği duygusal yanıtlar olarak da nitelendirilir. Örgütsel olarak işin niteliği, kariyer basamaklarının varlığı, ödemeler, çalışma koşulları, iş arkadaş ilişkileri ve yönetim iş tatmini üzerinde büyük etkilere sahiptir. İş yaşamındaki tatminin yani mutluluğun sağlanması sadece çalışanların gereksinimlerinin karşılanması ile elde edilememekle birlikte çalışanlara ne düzeyde önem verildiği ile yüksek oranda ilişkilidir.

Çalışanların sahip olduğu diğer faktörler de tatmin düzeyi üzerinde büyük öneme sahiptir. Yaş, cinsiyet, eğitim, statü, sosyal çevre ve kişisel özellikler tatmin düzeyi üzerinde belirleyicidir. Sahip olduğumuz iş ve mutluluk düzeyimizi değerlendirirken gerçekçi bir bakış açısıyla yaklaşmak oldukça önemli olmakla birlikte kişisel yaşamımızdan ne düzeyde tatmin olduğumuz bu gerçekliğin bir ürünüdür.

Bir iş yerinde en önemli bileşenin insan olduğu unutulmamalıdır. İş yerinde koşulların bozulduğunun en büyük kanıtı iş yerinde çalışan insanların iş tatminin düşük olmasıdır. Tatmin edici bir iş yaşamının çıktıları performans, verimlilik, motivasyon, başarı ve en önemlisi yaşam tatminidir.

Zamanımızın ve günümüzü geçirdiğimiz iş ortamlarımızda bizleri tatmin koşulları yakalamak oldukça gerekli bir ihtiyaç olduğu aşikârdır. Bu koşulları yakalamak için çaba sarf etmek en az işverenin çabası kadar önemlidir. Yapıcı iş ilişkilerinin kurulması için çaba gösterilmesi, ihtiyaç ve isteklerin doğrudan aktarılması, sorunların bekletilmeden çözüme kavuşturulması ve en önemlisi çözüm odaklı bir yaklaşım iş tatmini için altın gereksinimlerdendir.